Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Program Škola podporující zdraví aneb přístav demokracie

Program Škola podporující zdraví (ŠPZ) stojí na základech projektu, jehož tvůrci jsou Světová zdravotnická organizace, Rada Evropy a Evropská unie. Je strukturovaný na základní pilíře a zásady.

Hovoříme-li o „škole podporující zdraví“ či ne zcela správně o „zdravé škole“, nabízí se logicky otázka, jak je pojem zdraví tímto konceptem vnímán. Očima ŠPZ neznamená zdraví jen nepřítomnost nemoci, ale je pojímáno holisticky jako výslednice všech složek člověka na úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální. Každá z těchto složek je stejně důležitá, každé z těchto složek je ve škole podporující zdraví věnovaná náležitá péče a kultivace. Zdraví nestojí na konci výchovného snažení, ale prolíná se celým životem školy, veškerým procesem výchovy a vyučování a týká se všech lidí v ní. 

Program ŠPZ se opírá o tři pilíře, kterými jsou pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. 

První pilíř klade důraz na pohodové a motivační věcné prostředí a příznivé sociální klima ve škole. Domácí atmosféra a zároveň funkčnost, estetičnost, bezpečnost a hygiena školních prostor jsou důležitým znakem podpory zdraví na škole. Na tvorbě a péči o prostředí se podílí všechny skupiny školního společenství. Příznivé sociální klima akcentuje uznání a respektování existence základních lidských potřeb. Americký psycholog a zakladatel humanistické psychologie A. H. Maslow vytvořil známý model hierarchie lidských potřeb, kde všeobecně platí, že níže položené potřeby jsou významnější a jejich uspokojení je podmínkou pro vznik vyšších potřeb. Ač tento princip hierarchie neplatí absolutně, vyplývá pro každou školu závěr, že proces získávání a předávání znalostí a hodnot, který v pyramidě zaujímá nejvyšší příčku, nelze efektivně uskutečňovat, pokud žáci i učitelé nebudou respektováni v potřebách fyziologických, potřebách bezpečí, lásky, náklonnosti, sebedůvěry a sebeúcty.

Druhý pilíř zdravé učení podtrhuje smysluplnost výuky zasazené do kontextu skutečného života a hodnocení výsledků školní práce založeném především na poskytování věcné a konkrétní zpětné vazby, která posiluje vnitřní motivaci. Pro dosahování stanovených cílů ve škole má rozhodující význam kvalitní komunikace a spolupráce mezi učitelem a žáky, školou a rodiči, učiteli navzájem. Učitel se mnohem více, než otázkou co se žáci učí, zabývá otázkou jak učit, jak rozvíjet pozitivní postoje žáků k učení a jejich sebeúctu. V tradičním modelu výuky je tím, který řídí vyučovací proces a rozhoduje, co a jak se budou žáci učit. Ti sedí a zapisují diktované, aniž by nad tím přemýšleli – tempo výuky je totiž často takové, že nestihnou zapisovat a zároveň formulovat otázky. V prostředí vzájemné důvěry a úcty přecházejí učitelé od role předavatele moudra k roli průvodce při hledání a poznávání. Jedním z hlavních a velmi vysokých požadavků kladených dnes na učitele se tak stává budování tvořivého a motivujícího klimatu ve třídě, které učí schopnosti naslouchat druhému, týmové spolupráci, ale i schopnosti formulovat vlastní stanovisko a umění si ho obhájit. V rámci výuky jsou zařazovány prvky skupinového vyučování, kooperativního či prožitkového učení nebo jiných současných vyučovacích metod. 

Otevřené partnerství hovoří o škole jako o komunitě organizované na demokratických principech, kterými jsou zejména svoboda a odpovědnost, zachování pravidel a spravedlnost, spoluúčast a spolupráce. Otevřený demokratický systém ve škole přispívá k utváření osobnostních, sociálních, komunikačních a občanských kompetencí každého žáka a je základní podmínkou, aby se v budoucnu zajímali o věci veřejné a stali se aktivními občany.

A jak na to?

Pokud vás program ŠPZ zaujal, prostudujte webové stránky, kde naleznete návod, jak se stát školou podporující zdraví. V rámci Jihomoravského kraje, který každoročně pomáhá školám podporujícím zdraví v jejich snaze dotacemi, je v síti zařazeno 43 mateřských, základních i středních škol a jedno středisko volného času. Z toho vyplývá, že pokud se rozhodnete do sítě programu ŠPZ vstoupit, nebudete osamělí průkopníci, ale stanete se členy široké posádky lodě, plující do přístavu demokracie.

Tak šťastnou plavbu!

kontaktní osoba:

Mgr. Adéla Pásková
referentka pro mládež a EVVO, odbor školství KrÚ JMK
www.szu.cz